Potrzeba aktualizacji strategii25-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

    25 października 2011 r.  Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę, która dała podstawę do rozpoczęcia prac nad drugą w historii planowania strategicznego w województwie warmińsko-mazurskim aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

    Pierwszą przeprowadzono w 2005 roku. Samorząd Województwa określił wówczas strategię modernizacji gospodarczej i społecznej. Natomist pierwotna koncepcja rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego powstała na przełomie 1999 i 2000 r. Została jednogłośnie przyjęta przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 lipca 2000 r. Samorząd Województwa uzyskał wówczas wpływ na sprawy regionu.

    Obecnie obowiązująca SRWW-M jest dokumentem długookresowym, wyznaczającym kierunki rozwoju województwa w perspektywie 2020 r. W zdecydowanej większości zachowuje swą aktualność – zarówno w warstwie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej jak też w zakresie wytyczonych kierunków rozwoju województwa. Jednakże zachodzi niewątpliwie potrzeba aktualizacji obecnej treści i struktury Strategii, ponieważ od czasu 2005 r. uległ zmianie zarówno kontekst instytucjonalny jak i społeczno-gospodarczy jej realizacji. Zasadnicze znaczenie mają zmiany, jakie zaszły w polityce regionalnej w zakresie celów (nowy paradygmat polityki rozwoju regionalnego, polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju), sposobu ich definiowania a także sposobu ich operacjonalizacji. Nie bez znaczenia pozostają postulaty polityki rozwoju formułowane na poziomie europejskim w Strategii Europa 2020 oraz w Piątym Raporcie Kohezyjnym.

    Zmiany muszą więc nastąpić, poczynając od wydłużenia horyzontu czasowego, poprzez aktualizację diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, jakościowe podejście do analizy SWOT, poddanie weryfikacji celów i priorytetów strategii, dalszą koncentrację i lepsze jej powiązanie z przestrzenią województwa, stworzenie nowych ram finansowych strategii a kończąc na przeglądzie systemu realizacji i monitorowania strategii.

 

 

 

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE