Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej24-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej jest syntetycznym ujęciem głównych problemów rozwojowych województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsze opracowanie w tym zakresie „Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa” powstało w 2005 r. W listopadzie 2011 r. rozpoczął się proces weryfikacji założeń tego opracowania. Zweryfikowane opracowanie "Konkurencyjność Warmii i Mazur" będzie oceną aktualnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa (z uwzględnieniem wewnętrznych zróżnicowań) na tle europejskich i krajowych uwarunkowań polityki rozwoju regionu.

Diagnoza problemowa będzie stanowić jeden z materiałów wyjściowych do aktualizacji dokumentu strategicznego, jakim jest Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Zakończenie weryfikacji opracowania "Konkurencyjność Warmii i Mazur" planowane jest na czerwiec 2012 r.

Zakres opracowania obejmować będzie analizę aktualnych uwarunkowań zewnętrznych (europejskich i krajowych) polityki rozwoju regionu, ocenę obecnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz analizę zróżnicowań wewnątrzregionalnych. Ich zestawienie pozwoli na identyfikację najistotniejszych czynników, które mają wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz pozwoli na dostosowanie kierunków rozwoju województwa do europejskich oraz krajowych dokumentów strategicznych i wyznaczonych na tym samym poziomie kierunków interwencji.

Autorami pierwszego opracowania „Konkurencyjności Warmii i Mazur – diagnoza problemowa” (2005 r.) byli prof. dr hab. Jacek Szlachta i prof. Wojciech Dziemianowicz.

Za weryfikację diagnozy problemowej odpowiada zespół ekspertów, w skład którego wchodzą m.in. prof. dr hab. Jacek Szlachta oraz prof. Wojciech Dziemianowicz.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE