Prognoza oddziaływania na środowisko24-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

      Projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 poddany zostanie ocenie w prognozie oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

  • uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Cel sporządzenia Prognozy:

  • identyfikacja potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów ekologicznych związanych z realizacją postanowień projektu  Strategii, w tym identyfikacja znaczących negatywnych oddziaływań na obszary chronione,
  • określenie możliwości i zasad ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień projektu Strategii (rekomendacje),
  • ocena spójności projektu Strategii z zasadami zrównoważonego rozwoju i wymogami ochrony środowiska na poziomie krajowym i międzynarodowym.

  

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE