Raport z ewaluacji Strategii24-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 jest dokumentem programowania regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim. Dokument bazowy Strategii został zatwierdzony przez Sejmik Województwa w 2000 r. Zaplanowane do 2015 r. działania sklasyfikowano wówczas w 8 obszarach priorytetowych, a osiągnięciu celu głównego służyło 8 celów strategicznych i 43 cele operacyjne. W 2005 r., w związku ze zmianami następującymi w otoczeniu krajowym i europejskim, dokonano aktualizacji Strategii. Drugi dokument wydłużył horyzont czasowy do 2020 r., co urealniło osiągnięcie założonych celów. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia planistyczne, zredukowano do 3 liczbę priorytetów, a w ich ramach określono 3 cele strategiczne i 22 operacyjne.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) nie stawia obligatoryjnego wymogu ewaluacji strategii rozwoju województwa odnosząc to zobowiązanie wyłącznie do średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz programów operacyjnych i programów rozwoju. Również podstawy prawne Unii Europejskiej w zakresie ewaluacji nie odnoszą się bezpośrednio do Strategii rozwoju. Niemniej jednak przed przystąpieniem do kolejnej aktualizacji niezbędne jest dokonanie szczegółowej ewaluacji dotychczasowego dokumentu w celu wyznaczenia kierunku ewentualnych zmian, jakie należy w nim wprowadzić.

Podstawą prawną wykonania ewaluacji Strategii rozwoju województwa jest Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXXIV/474/05 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. W Rozdziale 11 dokumentu dotyczącym monitoringu i ewaluacji zapisano, że: Należy przyjąć, że zasadniczo monitorowanie realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będzie na bieżąco, zaś proces ewaluacji w połowie i po zakończeniu realizacji Strategii. Nie można przy tym wykluczyć sytuacji szczególnych, w których konieczne natychmiastowe reakcje wymuszać będą wprowadzanie dodatkowych etapów ewaluacyjnych.

Potrzeba aktualizacji Strategii wojewódzkich wynika z Traktatu Lizbońskiego, obowiązującego od 1 grudnia 2009 r., w którym zapisano, że Unia Europejska wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Wprowadzenie trzeciego, terytorialnego wymiaru spójności zasadniczo modyfikuje europejską politykę spójności w nadchodzących latach. W 2010 r. pojawiła się nowa generacja dokumentów strategicznych Unii Europejskiej, jakimi są: Europa 2020 zastępujący Strategię Lizbońską z 2000 r. i odnowioną strategię lizbońską z 2005 r. oraz piąte sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, podstawowym dokumentem polityki rozwojowej Polski ma być Długookresowa strategia rozwoju kraju składająca się z komponentu społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Nowym dokumentem tworzącym ramy merytoryczne dla programowania rozwoju regionalnego w województwach jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, miasta, obszary wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów w lipcu 2010 r. W Planie działań do KSRR zapisano, że co do zasady, czynności dostosowawcze strategii rozwoju województw do tego dokumentu powinny zostać przeprowadzone w ciągu 9 miesięcy od jego przyjęcia.

Wykonanie ewaluacji mid-term obowiązującej Strategii rozwoju województwa spowodowane było koniecznością sprawdzenia stanu jej realizacji w połowie okresu obowiązywania oraz wypracowania wniosków i rekomendacji potrzebnych do jej aktualizacji, m.in. w kontekście nowego okresu programowania oraz spójności z zapisami dokumentów krajowych. Aktualizacja Strategii będzie punktem wyjścia do opracowania innych dokumentów strategicznych i operacyjnych na poziomie województwa w związku z nową perspektywą finansową w Unii Europejskiej.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE