Konsultacje społeczne23-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

     Strategia rozwoju województwa podlega obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji społecznych na mocy dwóch ustaw:

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoj

Projekt strategii rozwoju województwa podlega konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosi m.in. w dzienniku o zasięgu regionalnym informację o konsultacjach, a w szczególności zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, miejsce i tematy spotkań i konferencji, oraz adres strony internetowej, na której zamieści projekt dokumentu.

Podmioty biorące udział w konsultacjach, będą mogły w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia, wyrazić opinię do projektu na specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu elektronicznym. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, Zarząd Województwa przygotuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz poda je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

Ponadto przewiduje się także tradycyjne, bezpośrednie formy konsultacji, tj. spotkania i konferencje.

Ramowy plan konsultacji

 

1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisja Dialogu Społecznego, Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie.

3. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE