Spotkania konsultacyjne Strategii22-02-2013 wydrukuj artykuł w pdf

W dniach 12-15 lutego 2013 r. w Olsztynie, Ełku i Elblągu odbyły się spotkania konsultacyjne projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Udział w nich wzięło ponad 400 osób: samorządowcy, parlamentarzyści, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk naukowych, rolniczych, organizacji pozarządowych i inni zainteresowani mieszkańcy województwa. Gospodarzem konsultacji w Olsztynie i Elblągu był Marszałek Województwa Pan Jacek Protas, natomiast w Ełku Wicemarszałek Województwa Pan Jarosław Marek Słoma. Wsparciem merytorycznym służyli natomiast eksperci: prof. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa) oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz (profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Na wstępie Marszałkowie przedstawili wyzwania stojące przed naszym regionem w najbliższych latach. Następnie eksperci omówili europejskie uwarunkowania planowania strategicznego w województwie, a Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, prezentowała zebranym projekt Strategii.

Padło wiele uwag, zatem dyskusja była ożywiona, bo też tak ważny dla regionu dokument wywołuje niemałe emocje. Poruszono bardzo szerokie spektrum zagadnień, takich jak:

 1. transport (zwłaszcza temat dróg lokalnych i powiatowych, budowy obwodnic miast, rewitalizacji linii kolejowych, przejść granicznych, dróg wodnych, kwestia dostępności poszczególnych obszarów województwa),
 2. ochrona środowiska (m.in. zakres wsparcia obszarów chronionych, sieci wodno-kanalizacyjne, w tym kanalizacja deszczowa, rewitalizacja/rekultywacja jezior),
 3. przedsiębiorczość (m.in. „zielony” przemysł, wsparcie instytucji otoczenia biznesu, np. wsparcie specjalnych stref ekonomicznych i stref rozwoju przedsiębiorczości, współpraca przedsiębiorstw z uczelniami, parkami technologicznymi),
 4. energetyka (w szczególności problem produkcji energii w regionie, niezadowalającego stanu   sieci energetycznych, zagrożenie spadkiem napięć oraz kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii),
 5. edukacja i nauka (w szczególności ich powiązanie z regionalnym rynkiem pracy, wdrażanie badań w praktyce),
 6. rozwój miejski (m.in. rozwój funkcji metropolitalnych Olsztyna, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, np. obszary powojskowe i poprzemysłowe w miastach, transport publiczny w miastach),
 7. rolnictwo (m.in. centrum wystawienniczo-targowe na potrzeby branży rolno-spozywczej),
 8. migracje (problem wyludniania się niektórych obszarów),
 9. współpraca zagraniczna (w szczególności w kontekście małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej),
 10. wsparcie osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych,
 11. obszary strategicznej interwencji OSI (ich zakres i nowe propozycje, np. zintegrowane obszary współpracy samorządowej w oparciu o powiązania sieciowe),
 12. inteligentne specjalizacje (m.in propozycje rozszerzenia ich zakresu, np. medycyna i zdrowie, drogownictwo, stolarka otworowa, energia odnawialna).

Wszystkie te uwagi stanowią cenny wkład do projektu Strategii. Zostaną przeanalizowane pod kątem wykorzystania podczas prac nad ostateczną wersją dokumentu. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji  zostanie umieszczone na stronie http://strategia2025.warmia.mazury.pl/  w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE w terminie 30 dni od ich zakończenia.

  

Spotkanie konsultacyjne w Olsztynie

  

Spotkanie konsultacyjne w Elblągu

  

Spotkanie konsultacyjne w Ełku

Spotkanie konsultacyjne w Olsztynie z Senatorami, Posłami z regionu, Przewodniczącymi Klubów i Radnymi Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE