Zakończono konsultacje inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego 30-04-2013 wydrukuj artykuł w pdf

Zakończyły się konsultacje wstępnie określonych inteligentnych specjalizacji (z ang. Smart specialisation) w ramach prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”.
 

27 marca br. w Elblągu odbyło się spotkanie dotyczącespecjalizacji pn.  DREWNO & MEBLARSTWO, 4 kwietnia br. w Olsztynie dyskutowano na temat specjalizacji określanej jako „ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI”, natomiast 22 kwietnia w Ostródzie przeprowadzono warsztaty dotyczące specjalizacji pn.: „EKONOMIA WODY”. Głównym celem spotkań było zebranie od przedstawicieli podmiotów rynkowych z regionu (przedsiębiorstwa, klastry, organizacje biznesowe itp.) opinii nt. trafności zaproponowanych specjalizacji oraz dyskusja z na temat m.in.:

  • potrzeb i wyzwań rozwojowych
  • zakładanych rynków zbytu
  • oczekiwanego wsparcia ze strony sektora B +R - mechanizmów  współpracy, niezbędnych  technologii
  • propozycji działań i mechanizmów wsparcia w zakresie budowania specjalizacji regionalnej  (w tym także projektów strategicznych)
  • dostępnego i potrzebnego kapitału ludzkiego

Moderatorem wszystkich spotkań warsztatowych był pan dr Michał Klepka z Instytutu Zarządzania, Techniki i Technologii, działającym przy Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS.  Warsztaty zostały poprzedzone badaniami telefonicznymi z potencjalnymi uczestnikami – miały na celu wstępną analizę potrzeb przedsiębiorców i tym samym odpowiednie przygotowanie do konsultacji.

Zebrane podczas spotkań uwagi i rekomendacje są obecnie poddawane analizie w celu uwzględnienia ich w zapisach aktualizowanej Strategii, której przyjęcie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego planowane jest w czerwcu br.

Rezultatem prowadzonych prac oraz konsultacji będzie raport wraz z rekomendacjami zapisów do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy za aktywny udział. 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE