Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 202504-11-2016 wydrukuj artykuł w pdf

Nieodzownym elementem realizacji Strategii jest monitorowanie, które umożliwia zweryfikowanie w jakim stopniu osiągane są założone w niej cele. W ramach monitoringu gromadzone są informacje o województwie oraz działalności poszczególnych podmiotów i instytucji, przyczyniające się do realizacji celów strategicznych. Zebrane informacje prezentowane są w raportach okresowych, które stanowią podstawę do dyskusji nad kierunkiem przyszłych działań rozwojowych.

Raporty z realizacji Strategii publikowane będą w okresach dwuletnich, natomiast dane będą zbierane corocznie. Na potrzeby rzetelnego monitorowania został opracowany System Monitorowania Strategii (SMS), który oparty jest o wskaźniki realizacji Strategii, wiedzę pozyskiwaną od licznych instytucji współrealizujących Strategię oraz prace Komitetu Monitorującego.

W system ten zaangażowany jest Departament Polityki Regionalnej jako Koordynator całości prac nad raportem oraz departamenty/biura odpowiedzialne za opracowanie raportów cząstkowych w zakresie poszczególnych celów operacyjnych:

-      Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego,

-      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (jako Departament wiodący) we współpracy z Departamentem Zdrowia i Departamentem Kultury i Edukacji, 

-      Departament Koordynacji Promocji, 

-      Departament Współpracy Międzynarodowej,

-      Departament Infrastruktury i Geodezji, 

-      Departament Ochrony Środowiska.

Informacje na temat monitorowania Strategii znajdują się również na stronie http://wrota.warmia.mazury.pl/

Poniżej zmieszczone zostały raporty okresowe z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego wraz z załącznikami:

Raport okresowy nr XV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w okresie II półrocze 2013-2015

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE