Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 202025-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

Raport z realizacji Strategii jest narzędziem przekazu informacji o regionie i działalności poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację Strategii. Monitorowanie realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego odbywa się na bieżąco, w okresach rocznych.

Roczne Raporty z realizacji Strategii opracowywane są w drugim roku po roku sprawozdawczym.

Za koordynację prac i przygotowanie zbiorczego raportu okresowego z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 odpowiedzialny jest Departament Polityki Regionalnej,natomiast za przygotowanie raportów z przebiegu realizacji poszczególnych priorytetów Strategii odpowiedzialne są merytoryczne departamenty, tj. za:

  • Priorytet 1 Konkurencyjna gospodarka - Departament Polityki Regionalnej,
  • Priorytet 2 Otwarte społeczeństwo - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
  • Priorytet 3 Nowoczesne sieci - Departament Infrastruktury i Geodezji.

W proces przygotowywania raportów z realizacji priorytetów Strategii zaangażowane są odpowiednie departamenty Urzędu Marszałkowskiego i inne jednostki uczestniczące w realizacji Strategii poprzez opracowywanie materiałów jako raportów cząstkowych z postępów realizacji celów operacyjnych w poszczególnych priorytetach.

Jako podstawowe źródła informacji w Raporcie z realizacji Strategii wykorzystywane są dane i publikacje: Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Banku Danych Regionalnych, Eurostatu, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz innych resortów oraz jednostek m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Kuratorium Oświaty, Instytutu Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej, urzędów gmin, starostw powiatowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Policji, Straży Granicznej.

Począwszy od Raportu nr VIII coroczna edycja raportu przygotowana jestz wykorzystaniem narzędzia udoskonalającego system monitorowania pn. SMS dla Warmii i Mazur – System Monitoringu Strategii.  Jest ono dostępne na stronie Wrota Warmii i Mazur pod adresem http://sms.warmia.mazury.pl, natomiast informacje na temat monitorowania Strategii znajdują się na stronie strategia2025.warmia.mazury.pl oraz wrota.warmia.mazury.pl.

Od 2008 r. załącznik do Raportu z realizacji strategii stanowią opracowania: analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego oraz informacja o stanie wdrażania funduszy europejskich w województwie warmińsko-mazurskim, które tworzą tło analityczne dla informacji zawartych w Raporcie.

„Zasady monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego oraz programów rozwoju regionalnego” zostały zatwierdzone w 2001 roku przez Sejmik Województwa (uchwała nr XXVIII/416/01 z dnia 26 czerwca 2001r.).

Poniżej zmieszczone zostały raporty okresowe z realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.

Raport okresowy nr XIV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w I półroczu 2013 roku

Raport okresowy nr XIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2012 roku

Raport okresowy nr XII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020

Raport okresowy nr XI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020

Raport okresowy nr X z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020

Raport okresowy nr IX z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020

Raport okresowy nr VIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020

Raport okresowy nr VII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiegodo roku 2020

Raport okresowy nr VI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 

Raport okresowy nr V z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 

Raport okresowy nr IV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 

Raport okresowy nr III z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 

Raport okresowy nr II z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 

Raport okresowy nr I z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE