Monitorowanie i ewaluacja Strategii 202504-11-2016 wydrukuj artykuł w pdf

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 czerwca 2013 r., wskazuje aktualne cele rozwojowe województwa, określając jednocześnie w jaki sposób odbywała się będzie weryfikacja stopnia ich realizacji. Tym samym wskazuje zasady monitoringu i ewaluacji Strategii.Monitorowanierealizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego odbywa się na bieżąco (dane zbierane są w okresach rocznych, natomiast raporty z realizacji Strategii publikowane będą nie rzadziej niż co dwa lata – patrz zakładka Raporty z realizacji Strategii). 

Strukturę systemu monitoringu tworzą:

 • Sejmik Województwa – w jego kompetencjach leży rozpatrywanie i przyjmowanie raportu okresowego z realizacji Strategii;
 • Zarząd Województwa – jako podmiot zarządzający rozwojem województwa, nadzorujący i organizujący proces monitorowania;
 • Komitet Monitorujący– w składzie: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję przewodniczącego;dwóch przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; przewodniczącyKomisji Strategii Sejmiku Województwa; przedstawiciel powiatów; przedstawiciele miast: Olsztyna, Elbląga i Ełku; przedstawiciel gmin; przedstawicieleklubów radnych Sejmiku Województwa; przedstawicieleorganizacji gospodarczych, społecznych i pozarządowych; przedstawicielepodmiotów realizujących zadania w ramach programówwojewódzkich.

Zadania Komitetu Monitorującego:

 1. ocena przebiegu, efektywności i skuteczności realizacji Strategii
 2. ocena i opiniowanie realizacji konkretnych celów
 3. ocena postępów i rezultatów konkretnych działań
 4. składanie odpowiednich propozycji do jednostek wdrażających
 5. przyjmowanie okresowych raportów z realizacji Strategii.
 • Koordynator– Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, do którego zadań należy pozyskiwanie danych od poszczególnych instytucji, współpraca z Komitetem Monitorującym oraz przygotowanie zbiorczego raportu okresowego z realizacji Strategii.
 • Pozostali uczestnicy systemu monitoringu – instytucje z regionu uczestniczące w procesie realizacji Strategii, odpowiedzialne za przekazywanie danych do monitoringu: Są to:

departamenty Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności  departamenty odpowiedzialne za opracowanie raportu cząstkowego w zakresie danego celu operacyjnego,

▫  inne jednostki organizacyjne województwa,

▫  organizacje i instytucje zaangażowane poprzez wykorzystywanie, koordynowanie i wspieranie działań związanych z realizacją Strategii: np. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego; fundacje rozwoju, instytucje i placówki kultury; izby gospodarcze; instytucje edukacyjne; służby nadzoru i kontroli.

Dbając o skuteczność, efektywność, użyteczność oraz trwałość interwencji przewidzianej w Strategii, przewiduje się przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, których wykonawcą będzie podmiot zewnętrzny.

Ewaluacja Strategii odbędzie się w dwóch okresach:

 • w 2018 r. / 2019 r. przeprowadzona zostanie ewaluacja on-going, której celem będzie ocena polityki rozwoju pod kątem następnej perspektywy finansowej UE;
 • w 2026 r. – zrealizowana zostanie ewaluacja ex-post na zakończenie okresu strategicznego 2012-2025.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE