SMS dla Warmii i Mazur 202017-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

SMS dla Warmii i Mazur czyli System Monitoringu Strategii stanowi narzędzie służące do agregowania danych dotyczących realizowanych działań w zakresie poszczególnych celów operacyjnych Strategii.

W 2008 roku w celu udoskonalenia systemu monitorowania realizacji Strategii rozwoju województwa, zespół ekspercki opracował narzędzie do monitorowania realizacji Strategii pn. SMS dla Warmii i Mazur – System Monitoringu Strategii wraz z tzw. Asystentem – podręcznikiem ułatwiającym korzystanie z narzędzia. Narzędzie służy do agregowania danych dotyczących realizowanych działań w zakresie poszczególnych celów operacyjnych Strategii. Dodatkowo narzędzie wyposażono w zestaw wskaźników mierzących wdrażane działania, jak również moduł do analizy i prezentacji graficznej danych makroekonomicznych regionu (dane statystyczne GUS i US w Olsztynie) i wskaźników (w tym syntetycznych) do mierzenia postępu w osiąganiu celu głównego i celów strategicznych.

Nowe podejście do monitoringu związane z SMS’em dla Warmii i Mazur, ma na celu ułatwienie zbierania informacji, uproszczenie sposobu prezentacji danych, sprecyzowanie najważniejszych wniosków, a tym samym skrócenie dotychczas bardzo obszernego Raportu. Zatwierdzony w 2009 roku „Raport okresowy nr VIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2007 roku” był pierwszym dokumentem, który powstał przy wykorzystaniu narzędzia SMS dla Warmii i Mazur.

Od 2011 roku SMS funkcjonuje w formie aplikacji internetowej pod adresem http://sms.warmia.mazury.pl Moduł zawieradane makroekonomiczne regionu oraz wskaźniki celu głównego i celów strategicznych jest powszechnie dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

SMS dla Warmii i Mazur został opracowany przez zespół ekspertów w składzie prof. dr hab. Jacek Szlachta, dr Wojciech Dziemianowicz, dr Katarzyna Szmigiel oraz mgr inż. Agnieszka Dziemianowicz.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE