18-19 września 2012 r. - Spotkanie Zespołu ds. Aktualizacji24-09-2012 wydrukuj artykuł w pdf

W dniach 18-19 września br. w Kromerowie (województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński) odbyły się warsztaty strategiczne Zespołu ds. Aktualizacji Strategii. Celem warsztatów było sfinalizowanie prac nad diagnozą społeczno-gospodarczą województwa, m.in. poprzez przeprowadzenie pełnej analizy SWOT/TOWS.

Pierwszego dnia spotkania zostały omówione wyniki prognozy trendów rozwojowych województwa warmińsko-mazurskiego przygotowanej przez Wrocławską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A oraz ponadregionalne aspekty współpracy w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Natomiast kwestie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej omówił regionalny ekspert w tej dziedzinie - Pan Tadeusz Baryła z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Drugi dzień warsztatów został poświęcony na przeprowadzenie rozbudowanej analizy SWOT/TOWS przy wsparciu eksperckim prof. Wojciecha Dziemianowicza. Dla uzyskania pełnej użyteczności techniki SWOT cztery grupy czynników, tj. mocne i słabe strony województwa oraz aktualne i przyszłe szanse i zagrożenia, zostały poddane analizie wzajemnych powiązań. W praktyce ćwiczenie to polegało na wypracowaniu odpowiedzi przez Członków Zespołu na serię następujących pytań:
1. Czy zagrożenia osłabią siły?
2. Czy szanse spotęgują siły?
3. Czy zagrożenia spotęgują słabości?
4. Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabości?
5. Czy siły pozwolą wykorzystać szanse?
6. Czy słabości „zablokują” wykorzystanie szans?
7. Czy siły pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?
8. Czy słabości wzmocnią negatywny skutek zagrożeń?
Podsumowanie wyników odpowiedzi na powyższe pytania wyłoni scenariusze rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego
.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE