24-25 października 2012 r. - Spotkanie Zespołu Zadaniowego05-11-2012 wydrukuj artykuł w pdf

W dniach 24-25 października br. w Starych Sadach miało miejsce kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego. Pierwszy dzień spotkania poświęcono metodologii wyznaczania inteligentnej specjalizacji regionów (smart specialisation). Koncepcja „smart specialisation” to idea dość nowa w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy pojawiła się w 2010 r. w związku ze Strategią UE – Europa 2020. Komisja Europejska kładzie nacisk na zwiększenie skuteczności i efektywności w wykorzystywaniu przez regiony unijnych środków i proponuje, by każdy z nich przystępując do negocjacji programu operacyjnego w nowej perspektywie budżetowej miał opracowaną własną strategię inteligentnej specjalizacji bądź jej cele zawarł w aktualizowanych dokumentach strategicznych. Komisja proponuje, aby inteligentna specjalizacja stała się warunkiem wstępnym zarówno do korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014-2020 w ramach wsparcia badań i inwestycji w innowację, jak i uzy­skania wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w celu wspomagania transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. W świetle powyższego rozwój strategii inteligentnych specjalizacji przy uwzględnieniu terytorialnych możliwości i potencjałów to wyzwanie, z jakim muszą się obecnie zmierzyć regiony. Wyżej wymienione kwestie zostały omówione przez zaproszonych na spotkanie prelegentów: dr Michała Klepkę - eksperta zaangażowanego w przygotowywanie, aktualizację i wdrażanie Regionalnych Strategii Innowacji oraz Stanisława Szultkę - Dyrektora Zarządzającego Obszarem Badawczym Przedsiębiorstwa i Innowacje w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.

Drugi dzień warsztatów został poświęcony na podsumowanie wyników analizy SWOT-TOWS opracowanej na podstawie diagnozy problemowej dotyczącej aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Następnie Członkowie Zespołu pracując w trzech grupach, odpowiadających trzem priorytetom strategicznym Strategii, dokonali wstępnej weryfikacji kierunków rozwoju województwa w perspektywie 2025 r., m.in. w kontekście identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa.  Warsztaty miały wsparcie eksperckie prof. Jacka Szlachty oraz prof. Wojciecha Dziemianowicza.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE