15-16 grudnia 2011 r. - Spotkanie Zespołu ds. Aktualizacji i Zespołu Zadaniowego30-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

 W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w Wolinach miało miejsce pierwsze seminarium strategiczne poświęcone aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.

   Uczestnikami spotkania byli członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Planowania Strategicznego tj. kadra kierownicza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz członkowie Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego czyli główni partnerzy województwa – reprezentanci trzech największych miast w regionie, przedstawiciele samorządów gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich), powiatów, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy i planowania przestrzennego zgłoszeni do prac w zakresie aktualizacji w/w dokumentu. Ponadto w spotkaniu udział wzięli konsultanci zaangażowani w proces aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

   Głównym zamierzeniem seminarium było przedstawienie podejścia do metody aktualizacji Strategii, trybu i harmonogramu prac oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych dla procesu planowania strategicznego w województwie.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE