8-11 stycznia 2013 r. - Spotkanie Zespołu ds. Aktualizacji i Zespołu Zadaniowego18-01-2013 wydrukuj artykuł w pdf

Przedyskutowanie wstępnego projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 było celem odbywających się w dniach 8-9 stycznia br. oraz 10-11 stycznia br. w Ogonkach k. Węgorzewa warsztatów strategicznych. Pierwsze dwa dni prac nad dokumentem prowadzone były z udziałem Członków Zespołu Zadaniowego ds. Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast 10 i 11 stycznia br. strategia rozwoju województwa w perspektywie 2025 r. była dyskutowana na forum Zespołu ds. Aktualizacji Strategii, w skład którego wchodzą przedstawiciele świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej i samorządowej. Warsztaty miały wsparcie eksperckie prof. Jacka Szlachty oraz prof. Wojciecha Dziemianowicza.

Efektem czterodniowych prac było przygotowanie projektu Strategii, który  w obecnej formie i treści przedstawia się następująco:

  • horyzont obowiązywania Strategii uległ wydłużeniu do 2025 r.;
  • zaktualizowano diagnozę społeczno-gospodarczą województwa oraz dokonano pełnej analizy SWOT/TOWS;
  • wizja oraz priorytety strategiczne Strategii pozostały bez zmian;
  • dokonano koncentracji tematycznej poprzez zmniejszenie liczby i modyfikację celów operacyjnych, a także szczegółową weryfikację na poziomie działań;
  • dokonano koncentracji przestrzennej poprzez wskazanie obszarów strategicznej interwencji;
  • wskazano inteligentne specjalizacje województwa.

Projekt Strategii zostanie poddany publicznym konsultacjom społecznym, ewaluacji ex-ante oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagana). Wyniki powyższych postępowań będą miały wpływ na ostateczny kształt dokumentu. 

        

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE