13-14 maja 2013 r. - Seminarium strategiczne27-05-2013 wydrukuj artykuł w pdf

W dniach 13-14 maja 2013 r. w Gołdapi odbyło się seminarium podsumowujące planowanie strategiczne w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011-2013. W seminarium brały udział dwa zespoły: Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, któremu przewodniczył Pan Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa oraz Zespół Zadaniowy ds. Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, a także wszyscy nasi eksperci.

W trakcie seminarium zaprezentowano oraz poddano dyskusji kwestie wynikające      z ewaluacji ex-ante projektu Strategii wykonanej przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A, możliwymi źródłami finansowania przyjętych celów rozwojowych, których próbę oszacowania podjął Pan dr Wojciech Misiąg wraz z zespołem badawczym dokonując m.in. prognozy potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w województwie w kolejnych latach realizacji Strategii. Systemem realizacji i monitoringu Strategii, w tym wartości docelowe wskaźników, zaprezentował Pan prof. Wojciech Dziemianowicz, Następnie Pani Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz prof. dr hab. Jacek Szlachta omówili uwarunkowania przygotowania regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, który będzie głównym instrumentem realizacji Strategii w perspektywie 2020 roku. Ponadto Pan Jacek Morzy Z-ca Burmistrz Gołdapi przybliżył uczestnikom spotkania koncepcję rozwoju funkcji uzdrowiskowej miasta Gołdap z wykorzystaniem funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2007-2013, jako dobrą praktykę w zakresie strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym.

Po uchwaleniu Strategii przez Sejmik znajdziecie ją Państwo na stronie internetowej www.strategia2025@warmia.mazury.pl. Zamierzamy także tradycyjnie wydać ją w formie książkowej w dwóch językach: polskim oraz angielskim.  

        

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE