Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-202012-07-2013 wydrukuj artykuł w pdf

10 lipca 2013 r. w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji odbyło się pierwsze spotkanie o charakterze informacyjnym Grupy Roboczej ds. Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2013 r. Członkami  grupy roboczej, której przewodzi  Wicemarszałek p. Jarosław Marek Słoma, są reprezentanci trzech największych miast w regionie, przedstawiciele samorządów gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich), powiatów, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy.

Podczas spotkania omówione były problemy związane z przygotowaniem nowego okresu programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020. Prelegenci omówili zagadnienia związane z umową partnerstwa, która będzie zawarta między UE a Polską. Jest  ona głównym dokumentem na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich oraz odnosi się do takich zagadnień jak np.: liczba i zakres programów operacyjnych, sposobu podziału środków pomiędzy programy krajowe i regionalne. Ponadto omówiono założenia nowego instrumentu w przyszłej perspektywie finansowej UE, tj. kontraktu terytorialnego, czyli umowy, negocjowanej pomiędzy rządem a samorządem województwa, która obejmuje uzgodnione wspólnie cele rozwoju danego obszaru ustalając najważniejsze przedsięwzięcia z punktu widzenia rządu i samorządu województwa. 16 sierpnia br. projekt umowy partnerstwa będzie konsultowany podczas konferencji w Olsztynie, w której uczestnictwo zapowiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisław Komorowski. Przedstawiono również tryb prac przy tworzeniu programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego. 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE