Posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 26-07-2013 wydrukuj artykuł w pdf

W Olsztynie 18 lipca br. odbyło się coroczne posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.  Organizacja prac Komitetu wynika z systemu monitorowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, w związku z czym po raz dwunasty rozmawiano o Raporcie okresowym z realizacji tego dokumentu. Zaktualizowana Strategia, wydłużająca horyzont działań do 2025 roku, zakłada kontynuację monitorowania na podobnych zasadach do dotychczasowych, ale pierwszy raport z jej realizacji powstanie nie wcześniej niż w 2015 roku.

Obradowano także na temat treści Raportu okresowego nr II z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.

Członkowie Komitetu dyskutowali także o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, poziomie jego innowacyjności oraz stopniu zaawansowania działań prorozwojowych. Sformułowano szereg wniosków odnośnie przyszłych działań, które by rzeczywiście poprawiały atrakcyjność i konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedłożone raporty zostały zaakceptowane przez członków Komitetu Monitorującego i wraz z uwagami trafią pod obrady radnych na sierpniowej sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE