Założenia Aktualizacji Strategii29-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

    W dniu 28 maja 2012 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwalę w sprawie przyjęcia Założeń aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.

     Podstawowym zadaniem Założeń jest przedstawienie koncepcji przeprowadzenia weryfikacji i zmian Strategii w taki sposób, by wypełniały one następujące funkcje:

- informacyjną, tj. by mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali jasny i czytelny przekaz o przyczynach podjętej pracy, jej uwarunkowaniach zewnętrznych (europejskich i krajowych) i wewnętrznych oraz w jaki sposób przebiegnie proces aktualizacji;

- inspirującą, tj. by otworzyć w województwie warmińsko-mazurskim dyskusję nad kierunkami jego rozwoju w warunkach ośmioletniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dając podstawę do aktualizacji strategii i w bliskiej już perspektywie przygotowania przez województwo warmińsko-mazurskie wielofunduszowego a więc zintegrowanego programu operacyjnego pod fundusze strukturalne na lata 2014-2020;

- organizacyjno-porządkową, tj. by powstał swego rodzaju przewodnik po procesie aktualizacji Strategii a praca przebiegała w sposób sprawny i uporządkowany, dając poczucie stabilności i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE