Opracowanie pt. "Ramy finansowe strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025"
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego jest dokumentem programowania regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim. Wykonanie ewaluacji mid-term obowiązującej Strategii rozwoju województwa spowodowane było koniecznością sprawdzenia stanu jej realizacji w połowie okresu obowiązywania oraz wypracowania wniosków i rekomendacji potrzebnych do jej aktualizacji, m.in. w kontekście nowego okresu programowania oraz spójności z zapisami dokumentów krajowych.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE