Nieodzownym elementem realizacji Strategii jest monitorowanie, które umożliwia zweryfikowanie w jakim stopniu osiągane są założone w niej cele. W ramach monitoringu gromadzone są informacje o województwie oraz działalności poszczególnych podmiotów i instytucji, przyczyniające się do realizacji celów strategicznych. Zebrane informacje prezentowane są w raportach okresowych, które stanowią podstawę do dyskusji nad kierunkiem przyszłych działań rozwojowych.
Raport z realizacji Strategii jest narzędziem przekazu informacji o regionie i działalności poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację Strategii. Monitorowanie realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego odbywa się na bieżąco, w okresach rocznych.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE