Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 czerwca 2013 r., wskazuje aktualne cele rozwojowe województwa, określając jednocześnie w jaki sposób odbywała się będzie weryfikacja stopnia ich realizacji. Tym samym wskazuje zasady monitoringu i ewaluacji Strategii.
W Olsztynie 18 lipca br. odbyło się coroczne posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja prac Komitetu wynika z systemu monitorowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, w związku z czym po raz dwunasty rozmawiano o Raporcie okresowym z realizacji tego dokumentu. Zaktualizowana Strategia, wydłużająca horyzont działań do 2025 roku, zakłada kontynuację monitorowania na podobnych zasadach do dotychczasowych, ale pierwszy raport z jej realizacji powstanie nie wcześniej niż w 2015 roku.
18 stycznia br. w Olsztynie eksperci zewnętrzni – prof. Jacek Szlachta oraz prof. Wojciech Dziemianowicz, zaangażowani w proces aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawili projekt aktualizowanego dokumentu na posiedzeniu Komitetu Monitorującego realizację Strategii.
W załączeniu prezentacje z posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 jakie miało miejsce dnia 11 lipca 2012 r. w Olsztynie.
SMS dla Warmii i Mazur czyli System Monitoringu Strategii stanowi narzędzie służące do agregowania danych dotyczących realizowanych działań w zakresie poszczególnych celów operacyjnych Strategii.
Monitoring i ewaluacja są immanentnymi elementami procesu planowania strategicznego. Gromadzenie danych, ich analiza i interpretacja pozwalają ocenić stopień realizacji Strategii oraz wprowadzić ewentualne zmiany i korekty.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE