Strategia regionu14-06-2012 wydrukuj artykuł w pdf

     W lipcu 2000 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwalił Strategię rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego, która stanowi koncepcję rozwoju województwa warmińsko- mazurskiego. W swej konstrukcji uwzględnia uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tak, aby dobrze służyć kształtowaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców regionu oraz pobudzać ich aktywność gospodarczą podnoszącą konkurencyjność województwa. Strategia opracowana była metodą społeczno – ekspercką, przy udziale konsultantów zewnętrznych, a także zaangażowaniu licznych podmiotów gospodarczych i społecznych w regionie. Horyzont czasowy Strategii sięgał 2015 roku.

   31 sierpnia 2005 roku Uchwałą nr XXXIV/474/05 Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonał aktualizacji i przyjął Strategię rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020. Potrzeba weryfikacji dokumentu miała większy związek ze zmianami w otoczeniu województwa (np. wejście Polski do Unii Europejskiej) niż z procesami zachodzącymi wewnątrz regionu. Aby sprostać zasadniczym zmianom w otoczeniu założono wyjście im naprzeciw, przy jednoczesnym zachowaniu istoty pierwotnej strategii.

 

"Strategia rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020" :

  • przesłanki aktualizacji Strategii,
  • zewnętrzne uwarunkowania Strategii,
  • syntetyczna diagnoza problemów – na potrzeby dokumentu opracowana została m.in.  diagnoza problemowa „Konkurencyjność   Warmii i Mazur”,
  • Wizja województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2020, która została zdefiniowana następująco: "Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć...”,
  • Cel główny, trzy Priorytety, cele strategiczne, cele operacyjne, według następującej logiki:

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE