Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

W dniu 22 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę nr 60/751/11/IV w sprawie powołania Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w skrócie Zespół ds. Aktualizacji). Zespół ma charakter opiniodawczo-doradczy i jest gronem zewnętrznym.

W składzie instytucjonalnym znaleźli się przedstawiciele:

 • Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący rolę przewodniczącego Zespołu,
 • Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 • Prezydenta Miasta Olsztyn,
 • Prezydenta Miasta Elbląg,
 • Prezydenta Miasta Ełk,
 • pozostałych gmin województwa warmińsko-mazurskiego,
 • Konwentu Starostów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
 • Kuratorium Oświaty,
 • Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
 • Loży Olsztyńskiej Business Centre Club,
 • Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Narodowego Banku Polskiego O. Olsztyn,
 • Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 • Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako przedstawiciela instytucji otoczenia biznesu,
 • Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie,
 • Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie,
 • Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Zadaniem Zespołu jest wsparcie aktualizacji Strategii, a w szczególności:

 • przeprowadzenie weryfikacji wizji, priorytetów, celów strategicznych oraz celów operacyjnych i kierunków działań Strategii pod kątem ich aktualności w perspektywie 2020 r. oraz 2025 r.,
 • dokonanie sprawdzenia zgodności projektu Strategii z dokumentami strategicznymi szczebla unijnego i krajowego,
 • uczestnictwo w debatach, konferencjach i innych wydarzeniach na etapie opracowywania projektu aktualizacji Strategii,
 • udział w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii oraz wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanej Strategii,
 • współpraca z Zespołem Zadaniowym ds. Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poszczególnych etapach prac nad aktualizacją Strategii,
 • wykonywanie innych zadań związanych z aktualizacją Strategii określonych przez przewodniczącego Zespołu.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE