Zespół Zadaniowy ds. Planowania Strategicznego 24-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

Zarządzeniem nr 135/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Zespół Zadaniowy ds. Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zespół tworzą zarządzający departamentami dyrektorzy, zaangażowani w późniejszą realizację Strategii. Są to dyrektorzy: Departamentu Finansów; Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego; Departamentu Infrastruktury i Geodezji; Departamentu Kultury i Edukacji; Departamentu Turystyki; Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa; Departamentu Ochrony Środowiska; Departamentu Zdrowia; Departamentu Polityki Jakości; Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; Departamentu Współpracy Międzynarodowej; Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; Departamentu Koordynacji Promocji; Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego; Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego; Departamentu Sportu; Departamentu Prawnego; Departamentu Organizacyjnego; Gabinetu Marszałka.

Funkcję przewodniczącego Zespołu powierzono Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej tut. Urzędu.

Do zadań tego wewnętrznego Zespołu należy w szczególności:

  • opiniowanie dokumentów oraz materiałów opracowanych na potrzeby aktualizacji Strategii,
  • dostarczanie danych, informacji oraz materiałów na potrzeby aktualizacji Strategii,
  • aktywny udział w spotkaniach, warsztatach, seminariach związanych z aktualizacją Strategii,
  • współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej tut. Urzędu oraz zewnętrznym Zespołem ds. Aktualizacji Strategii na poszczególnych etapach prac nad aktualizacją Strategii,
  • zapewnienie logistycznej pomocy przy organizacji prac związanych z procesem aktualizacji Strategii,
  • przyjmowanie raportów z odbywanych spotkań i warsztatów.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE