W dniach 13-14 maja 2013 r. w Gołdapi odbyło się seminarium podsumowujące planowanie strategiczne w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011-2013.
Przedyskutowanie wstępnego projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 było celem odbywających się w dniach 8-9 stycznia br. oraz 10-11 stycznia br. w Ogonkach k. Węgorzewa warsztatów strategicznych.
13 i 14 listopada br. w Giżycku przeprowadzono kolejne ze spotkań Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowiące część składową prac merytorycznych związanych z wyznaczeniem celów i kierunków rozwoju regionu w perspektywie do roku 2025.
W dniach 24-25 października br. w Starych Sadach miało miejsce kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego. Pierwszy dzień spotkania poświęcono metodologii wyznaczania inteligentnej specjalizacji regionów (smart specialisation). Koncepcja „smart specialisation” to idea dość nowa w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy pojawiła się w 2010 r. w związku ze Strategią UE – Europa 2020. Komisja Europejska kładzie nacisk na zwiększenie skuteczności i efektywności w wykorzystywaniu przez regiony unijnych środków i proponuje, by każdy z nich przystępując do negocjacji programu operacyjnego w nowej perspektywie budżetowej miał opracowaną własną strategię inteligentnej specjalizacji bądź jej cele zawarł w aktualizowanych dokumentach strategicznych.
W dniach 18-19 września br. w Kromerowie (województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński) odbyły się warsztaty strategiczne Zespołu ds. Aktualizacji Strategii. Celem warsztatów było sfinalizowanie prac nad diagnozą społeczno-gospodarczą województwa, m.in. poprzez przeprowadzenie pełnej analizy SWOT/TOWS.
W dniach 8-9 maja 2012 r. w Starych Sadach (Mikołajki) odbyły się warsztaty Zespołów ds. Aktualizacji Strategii. Przybyłych gości przywitał Pan Marszałek Jarosław Słoma – Gospodarz spotkania. Głównym celem warsztatów było przedyskutowanie założeń aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 oraz wyników zaktualizowanego opracowania Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa.
26 kwietnia 2012 r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie miało miejsce spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym zamierzeniem spotkania było przedyskutowanie wstępnych założeń aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 oraz wstępnych wyników zaktualizowanego opracowania Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, zaprezentowanych przez Pana prof. Wojciecha Dziemianowicza.
W dniach 15-16 grudnia 2011 r. w Wolinach miało miejsce pierwsze seminarium strategiczne poświęcone aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Uczestnikami spotkania byli członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Planowania Strategicznego tj.kadra kierownicza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz członkowie Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego czyli główni partnerzy województwa – reprezentanci trzech największych miast w regionie, przedstawiciele samorządów gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich), powiatów, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy i planowania przestrzennego zgłoszeni do prac w zakresie aktualizacji w/w dokumentu. Ponadto w spotkaniu udział wzięli konsultanci zaangażowani w proces aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Głównym zamierzeniem seminarium było przedstawienie podejścia do metody aktualizacji Strategii, trybu i harmonogramu prac oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych dla procesu planowania strategicznego w województwie.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE