Forum Partnerskie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-202012-08-2013 wydrukuj artykuł w pdf

Szanowni Państwo

            Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr 38/510/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. powołał Forum Partnerskie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 ( FP RPO WiM 2014-2020).

Zadaniem Forum jest wsparcie procesu przygotowania projektuProgramu poprzez wymianę opinii i formułowanie rekomendacji na temat jego poszczególnych częściw szczególności w zakresie: celów oraz zawartości osi priorytetowych, zasad horyzontalnych, a także wniosków płynących z dokumentów opracowanych w związku z jego przygotowaniem np: ewaluacji ex-ante, prognozy oddziaływania na środowisko. Forum bedzie także płaszczyzną informowania partnerów o wszystkich warunkach tworzenia programu.

Do udziału w Forum zaprasza się partnerów społecznych i gospodarczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zainteresowanych przyszłym kształtem RPO WiM 2014-2020. Wszystkie podmioty zainteresowne udziałem w pracach Forum zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych w/g załączonego wzoru.

 Jednocześnie w dalszym ciągu systematycznie redagowany jest elektronicznie Kurier Strategiczny. Po zakończeniu prac nad aktualizacją Strategii w Kurierze zamieszczane będą aktualności na temat planowania operacyjnego (RPO WiM 2014-2020). Kurier można zaprenumerować bezpłatnie na stronie http://strategia 2025.warmia.mazury.pl

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE