W najbliższy wtorek (1.10.13) odbędzie się w Olsztynie pierwsze posiedzenie Forum Partnerskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Instytut Rozwoju zapraszają na konferencję pod patronatem naukowym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN pt.: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko–mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego.
Spotkanie ws. ZIT z MRR IX 2013
W Olsztynie 18 lipca br. odbyło się coroczne posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja prac Komitetu wynika z systemu monitorowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, w związku z czym po raz dwunasty rozmawiano o Raporcie okresowym z realizacji tego dokumentu. Zaktualizowana Strategia, wydłużająca horyzont działań do 2025 roku, zakłada kontynuację monitorowania na podobnych zasadach do dotychczasowych, ale pierwszy raport z jej realizacji powstanie nie wcześniej niż w 2015 roku.
10 lipca 2013 r. w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji odbyło się pierwsze spotkanie o charakterze informacyjnym Grupy Roboczej ds. Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 powołanej Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2013 r. Członkami grupy roboczej, której przewodzi Wicemarszałek p. Jarosław Marek Słoma, są reprezentanci trzech największych miast w regionie, przedstawiciele samorządów gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich), powiatów, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy.
25 czerwca 2013 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.Dokument powstał w wyniku aktualizacji Strategii z 2005 r. i stanowi trzeci etap planowania strategicznego zapoczątkowanego w 1999 r. przez władze regionu. Jest to podstawowy plan strategiczny wytyczający kierunki rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Wyznacza ramy programowe dla powstających w regionie innych dokumentów planistycznych. Strategia jest przede wszystkim podstawą do przygotowania kolejnych regionalnych programów operacyjnych oraz do działań lobbingowych w instytucjach krajowych zarządzających krajowymi programami operacyjnymi oraz krajowymi środkami finansowymi celem osiągnięcia części, leżących poza naszym regionalnym zasięgiem, celów rozwojowych województwa.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Konsultacje społeczne trwać będą do 10 czerwca 2013 r.
Zakończyły się konsultacje wstępnie określonych inteligentnych specjalizacji (z ang. Smart specialisation) w ramach prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 kwietnia 2013 roku w Ostródzie. Uczestnicy spotkania dyskutować będą o potrzebach i wyzwaniach rozwojowych przedsiębiorstw działających w obszarze specjalizacji określonej jako Ekonomia Wody.
Spotkanie w Ostródzie początkowo miało się odbyć 11 kwietnia, jednak zostało przełożone na 22 kwietnia 2013 roku. Informacje dotyczące miejsca spotkania i programu zostaną podane wkrótce, obecnie trwa wybór miejsca.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE