Zarząd Województwa Uchwalą nr 15/233/13/IV w dniu 29 marca 2013 r. przyjał sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza przedstawicieli biznesu do dyskusji nad inteligentnymi specjalizacjami województwa warmińsko-mazurskiego (ang. smart specialisation), tj. obszarów o wysokim potencjale budowania przewagi konkurencyjnej regionu, których wyznaczenie jest warunkiem niezbędnym pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich po 2013 r.
Spotkanie uzgodnieniowe ponadregionalnych aspektów współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z województwem podlaskim odbyło się 5 lutego 2013 r. w Białymstoku.
W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczony został projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać w terminie do 4 marca 2013 r. drogą elektroniczną na adres Dorota.Warzecha@mrr.gov.pl.
W Elblągu odbyło się seminarium uzgodnieniowe ponadregionalnych aspektów współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Celem spotkania było uzgodnienie z partnerami z Obwodu najistotniejszych pól współpracy, które zostaną zapisane w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zaproszenie województwa warmińsko-mazurskiego przyjęli przedstawiciele władz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, ale również organizacji międzynarodowych, polskich ministerstw oraz instytucji centralnych.
22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
W dniu 6 grudnia 2012 r. w Ostródzie odbyło się regionalne spotkanie konsultacyjne Założeń Umowy Partnerstwa organizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru całego województwa. Założenia Umowy Partnerstwa to kluczowy dokument określający zasady wykorzystania funduszy UE (objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych) w perspektywie 2014-2020.
Olsztyńskie Forum Nauki zorganizowało 26 października 2012r. konferencję poświęconą strategii rozwoju województwa. Członkowie Forum – profesorowie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także zaproszeni goście: p. Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński, Współprzewodniczący Rady Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego, p. dr Jolanta Marozas – Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , p. dr Jacek Janiszewski – Prezes Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, prof. dr hab. Barbara Wróblewska - Z-ca Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, p. Justyna Lis – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zabrali głos w sprawie rozwoju województwa warmińsko - mazurskiego i aglomeracji olsztyńskiej w oparciu o strategię regionalną i endogeniczne potencjały.
W dniach 11-12 października 2012 r w Miłomłynie odbyło się ostatnie z cyklu pięciu szkoleń modułowych w dziedzinie usług proinnowacyjnych, współpracy ze sferą B+R oraz rozwijania kompetencji. Szkolenia adresowane były do uczestników projektu Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa (najaktywniejszych uczestników RSU – instytucji otoczenia biznesu w regionie). Oprócz nakreślenia kluczowych kompetencji członków RSU uczestnicy wypracowali plan działań Sieci w latach 2013-2014, który obejmuje m.in. usprawnienie współpracy, zintensyfikowanie działań promocyjnych, zbudowanie popytu na usługi RSU.
Dnia 28 września br. w Giżycku miała miejsce konferencja podsumowującą realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w 2012 roku. Konferencję otworzył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – p. Jacek Protas.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE