W dn. 28 sierpnia 2012 r. uchwałą nr XIX/360/12 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Raport okresowy nr I z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego Raportu okresowego z realizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Dokument został zatwierdzony w dniu 28 sierpnia 2012 r. przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Uchwała Nr XIX/361/12 Sejmiku Województwa Warmińsko -Mazurskiego).
W dniach 26-27 lipca br. w Kadynach (północno-zachodnia część warmińsko-mazurskiego) odbyło się spotkanie kadry kierowniczej urzędów marszałkowskich z Olsztyna i Gdańska, wspomagane siłami planistów przestrzennych. Spotkanie stanowiło realizację ustawowego obowiązku konsultacji kierunków rozwoju województwa z sąsiadami. Z analiz regionalnych wynika, że warmińsko-mazurskie najwięcej łączy z województwem pomorskim. Na styku obydwu województw występuje cały szereg wspólnych problemów do rozwiązania. Można je pogrupować w trzy kategorie: zagadnienia wymagające współpracy obydwu województw i sąsiada rosyjskiego, sprawy wymagające współdziałania dwóch województw oraz grupa tematów w obszarze bałtyckim.
Dnia 11 lipca br. w Olsztynie odbyło się jedenaste posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, któremu przewodniczy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas. Przedmiotem dyskusji była analiza stanu realizacji Strategii w 2010 r. zawarta w projekcie Raportu okresowego. Jedenasty już raport okresowy został pozytywnie oceniony przez członków Komitetu Monitorującego. Zwrócono uwagę na jego dużą wartość poznawczą oraz istotność sformułowanych w nim wniosków, które powinny być uwzględniane przy podejmowaniu bieżących decyzji rozwojowych w województwie.
Raport jest wynikiem przeprowadzenia przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego (WARR) badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (UMWW-M). Opracowanie koncentruje się na prezentacji i analizie dziesięciu różnych projekcji rozwoju regionu do roku 2025. Wykonanie badania wymagało zastosowania makroekonomicznego modelu ekonometrycznego uwzględniającego specyficzne cechy województwa warmińsko-mazurskiego oraz wykorzystującego najbardziej aktualne dane statystyki publicznej.
Wyczekiwany przez wielu beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 instrument w postaci Funduszu Małych Projektów (FMP) będzie miał swoją kontynuację. Wspólny Komitet Monitorująco-Sterujący (WKMS) Programu podjął wstępną decyzję w sprawie II tury Funduszu.
W dniu 18 czerwca 2012 r. przedstawiciele biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji podczas posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności dyskutowali nad stanem innowacyjności na Warmii i Mazurach w oparciu o dane zebrane w trakcie prac nad Raportem okresowym nr 1 z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020. Przyjęty przez Komitet projekt Raportu przekazany został Zarządowi Województwa oraz Komitetowi Monitorującemu realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Dokument zostanie następnie przedłożony Sejmikowi Województwa.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE